کتاب علم و دین ایان باربور

کتاب علم و دین ایان باربور
1400/02/07
334 بازدید

کتاب علم و دین ایان باربور ایان باربور با آنکه موضوعات علمی و دینی را متفاوت می‌ داند معتقد است که نقاط اتفاق و اشتراک بسیار بین این دو در روش و نگرش وجود دارد و در هر دو حوزه عینیت محض ممکن نیست و تأثیر آگاهی انسان در هر دو آنها ناگزیر است. به […]

کتاب علم و دین ایان باربور
ایان باربور با آنکه موضوعات علمی و دینی را متفاوت می‌ داند معتقد است که نقاط اتفاق و اشتراک بسیار بین این دو در روش و نگرش وجود دارد و در هر دو حوزه عینیت محض ممکن نیست و تأثیر آگاهی انسان در هر دو آنها ناگزیر است. به عبارت دیگر وی علم و دین را دو زبان مکمل می ‌داند نه متعارض.

باربور در این کتاب جهان ‌بینی یکپارچه ‌ای را ارائه کرده است که در آن نظم و نظام طبیعت را در چار چوب آرای کلامی متأخذ از تعبیر و تفسیر وحی تاریخی و احکام دینی بررسی کرده است. علاوه بر این نویسنده واکنشهای قدیم و جدید تعارض علم در برابر اندیشه دینی(مسیحی) را تحلیل کرده است.

این کتاب به عنوان کتابی درسی و دانشگاهی تألیف شده و روش آن آموزشگرانه است نه جدلی.